Some Gorgeous Australian Shepherds to Make You Smile

Calvin Klein
via Daily Puppy

The Cutest Puppy

Arthur a Australian Shepherd Puppy

Arthur a Australian Shepherd Puppy via Daily Puppy

Charly a Australian Shepherd Puppy

Charly a Australian Shepherd Puppy via Daily Puppy

Charly a Australian Shepherd Puppy

Charly a Australian Shepherd Puppy via Daily Puppy

Charly a Australian Shepherd Puppy

Charly a Australian Shepherd Puppy via Daily Puppy

Riga a Australian Shepherd/Chihuahua Puppy

Riga a Australian Shepherd/Chihuahua Puppy via Daily Puppy

Riga a Australian Shepherd/Chihuahua Puppy

Riga a Australian Shepherd/Chihuahua Puppy via Daily Puppy

Riga a Australian Shepherd/Chihuahua Puppy

Riga a Australian Shepherd/Chihuahua Puppy via Daily Puppy

Riga a Australian Shepherd/Chihuahua Puppy

Riga a Australian Shepherd/Chihuahua Puppy via Daily Puppy

Riga a Australian Shepherd/Chihuahua Puppy

Riga a Australian Shepherd/Chihuahua Puppy via Daily Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy via Daily Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy via Daily Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy via Daily Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy via Daily Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy via Daily Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy

Luna a Australian Shepherd/Collie Puppy via Daily Puppy

ELI a Australian Shepherd Puppy

ELI a Australian Shepherd Puppy via Daily Puppy

ELI a Australian Shepherd Puppy

ELI a Australian Shepherd Puppy via Daily Puppy

ELI a Australian Shepherd Puppy

ELI a Australian Shepherd Puppy via Daily Puppy

ELI a Australian Shepherd Puppy

ELI a Australian Shepherd Puppy via Daily Puppy

Calvin Klein a Australian Shepherd Puppy

Calvin Klein a Australian Shepherd Puppy via Daily Puppy